School's magazine

INGLES PRIMARIA

EVALUATION

Per a l'avaluació final del projecte es tindrà en compte el treball en grup i el treball individual, i es seguiran les següents preguntes a l'hora de realitzar l'evaluació:

  1. Treball en grup (és un 30% de la nota final)

1.1. Han realitzat les entrevistes conjuntament a totes les classes?

1.2. Han obtingut la informació que hi ha hagut durant tota la setmana a l'escola?

1.3. Han sigut correctes i respectuosos a l'hora d'entrar a les aules a fer les entrevistes?

     2.  Treball individual (comporta un 70% de la nota):

2.1. S'ha realitzat la estructuració de la informació de forma correcta i ordenada?

2.2. Hi ha el nivell d'anglés mínim requirit per al curs que estan cursant?

2.3. Hi ha coherència a l'hora d'escriure el text?

2.4. És entenedora i està escrita bé la informació?

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)