EDAT MITJANA

HISTORIA INFANTIL Y PRIMARIA

EVALUACIÓN

RÚBRICA PRESENTACIÓ ORAL

 

EXPERT (AE)

AVANÇAT (AN)

APRENENT (AS)

NOVELL (NA)

PREPARACIÓ PRÈVIA

Molt ben preparat, no li ha calgut ajuda ni consultar enlloc.

Porta totes la parts preparades però li ha calgut ajuda en un o dos moments puntuals.

Pot presentar amb l’ajuda d’un suport escrit que va consultant.

No és capaç de fer la presentació sense llegir.

RECERCA D’INFORMACIÓ

Ben informat, la informació és de qualitat i està ordenada. L’ha interioritzat i és capaç d’explicar-la.

Força informació, de qualitat i ordenada però només la pot reproduir.

Hi ha molta però no tota és rellevant. La més important hi és.

Manca informació rellevant.

CONTIGUT

Ha entès el temps molt bé.

Ha entès la major part del tema, però dubta en alguna part.

Mostra molts dubtes, tot i això ha entès els punts més importants.  

No ha entès el tema i només reprodueix alguna part.  

VEU

To de veu correcte, vocalitza molt bé i s’entén tot el que explica.

Falla en una de les parts:

to de veu, vocalització i/o pronunciació. No s’entén el que explica.

Falla en dos de les parts:

to de veu, vocalització i/o pronunciació. No s’entén el que explica.

To apagat, no vocalitza prou, costa d’entendre.

LLENGUATGE

El discurs és clar amb un lèxic ric i adequat al tema, sense incorreccions gramaticals.  

El discurs és correcte. Té cura de tots els aspectes.

De tant en tant fa alguna incorrecció però en general el llenguatge és clar i correcte.

Discurs pobre ple d’errors.

POSTURA

Postura correcte, va alternant la mirada a tots els companys.

Postura correcte, només mira a algunes persones.

Postura correcte però no mira als companys.

Mala postura i no mira al públic.

RECURSOS

Tant la informació com la presentació són molt bones.

La informació no s’ajusta al treball o la presentació no és correcte (poc polida, manca informació)

Li falten algunes dades rellevants i/o la presentació no és gaire clara.

S’ha deixat informació important a la presentació

 

RÚBRICA de TREBALL EN GRUP

 

EXPERT (AE)

AVANÇAT (AN)

APRENENT (AS)

NOVELL (NA)

COM HA FUNCIONAT EL GRUP?

El grup s’organitza i col·labora.

El treball presentat indica una bona planificació i implicació per part de tots els membres del grup.

El grup s’organitza amb una mínima ajuda del mestre.

El treball presentat indica certa planificació i implicació per part de tots els membres del grup.

El grup necessita la intervenció del mestre per solucionar conflictes i organitzar-se.

Al treball presentat li manca planificació,  no hi ha col·laborat tots els membres.

El grup no és pot organitzar i li cal la intervenció constant del mestre.

El treball no està ben organitzat, és molt individualista.

IMPLICACIÓ DEL GRUP

Tothom s’ha implicat i ha treballat el tot el treball.

Tothom s’ha implicat però no en totes les parts del treball.

Quasi tothom s’ha implicat però només en les tasques assignades de manera individual.

Només algunes persones s’han implicat i només en algunes de les parts.

DISCUSSIONS PER PRENDRE DECISIONS I PLANIFICAR.

Les discussions han servit per prendre acords i avançar en el treball.

Les discussions han servit per avançar però sense consens.

No hi ha hagut discussions, han pres les decisions de manera unilateral.

No hi ha hagut pressa de decisions per part dels alumnes.

AUTONOMIA DE GRUP

Els problemes els han solucionat entre els membres del grup.

Gairebé sempre, excepte entre 1 i 3 ocasions, han trobat solució als seus conflictes sense ajuda del mestre.

Forces vegades, entre 3 i 8 vegades, han necessitat l’ajuda del mestre per a trobar solució als seus conflictes.

Han necessitat la intervenció constant de la mestra.

COAVALUACIÓ

Es fa de manera crítica i responsable.

Es tenen en compte els aspectes formals de l’avaluació, però també afinitats.

Es fa de manera poc crítica i responsable. Tenint molt en compte les afinitats i poc el treball realitzat.

No es fa de manera crítica i responsable. Només es tenen en compte les afinitats i no es valora la tasca realitzada.