A Guerra Fría

CIENCIAS SOCIALES SECUNDARIA

PROCESO

A metodoloxía que tedes que seguir xira en torno á busca de información a través dos enlaces que vos proporcionamos no apartado de recursos.

O que tedes que facer é:

-Ir aos enlaces.

-Ler a información de forma xeral.

-Ler a información de xeito exhaustivo.

-Resumir e esquematizar esa información.

-Extraer as ideas principais e elaborar unhas conclusións lóxicas.

 

Por último, teredes que elaborar un pequeno traballo en papel de máximo 5 follas, no que resumiredes o que lestes. Despois elaboraredes unha presentación (en power point ou similar) de 10-15 minutos de duración onde participaredes todos os membros do grupo. Nesta presentación deberedes sintetizar, explicar e expoñer a vosa conclusión.
Ao finalizala será entregada ao profesor.

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)