Flora de les Illes Balears

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA SECUNDARIA

EVALUACIÓN

El següent treball es valorarà segons els ítems de la rúbrica i es valoraran de la següent manera:

 

  

ítems a valorar Expert avançat aparenent novell
Nombre de plantes

Ha identificat moltes més plantes del

mínim que es demana (20)

 

Ha identificat més plantes del 

mínim que es demana (15)

Ha identificat el nombre mínim 

de plantes que es demanava (10)

Ha identificat un nombre menor

de plantes que es demanava

Conservació dels vegetals

Ha realitzat una correcta dessecació 

dels vegetals. S'identifiquen les diferents

parts de la flor i a tingut en compte el fruit

Ha realitzat una correcta dessecació

del vegetal. No ha tingut en compte el

fruit

La desecació es pot millorar. No ha 

tingut en compte el fruit i la flor s'ha

fet malbé

No ha dessecat el vegetal.
Identificació dels vegetals

Ha identificat correctament el vegetal de 

gairebé totes les plantes, arribant a espècie.

Ha identificat correctament la majoria

de plantes.

Ha identificat correctament

la meitat de vegetals

Ha identificat menys de la meitat

dels vegetals

-Nombre de plantes, amb un mínim de 10 plantes (10 plantes són 5 punts).

-Bona conservació del vegetal. La flor s'ha conservat bé.

-Correcte identificació del vegetal. Si s'arriba al gènere ja es donarà per vàlid en el cassos de plantes d'especial dificultat.

Cada apartat val 10 punts. Sent la puntuació màxima 30 punts, que correspon un 10.

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)