Tipologia de fonts d'energia

CIENCIAS NATURALES PRIMARIA

EVALUACIÓN

Aquest treball serà avaluat a través de la següent rúbrica:

 

0

1

2

3

Presentació

La presentació és bruta i sense cohesió.

Està néta però sense coherència.

No està molt neta però es coherent.

És neta i coherent.

Informació

No han sabut extreure la informació que se’ls hi demanava.

Està incompleta i amb llenguatge col·loquial.

Està bastant completa però el llenguatge és col·loquial.

Està completa i amb un bon llenguatge.

Coherència i cohesió

No segueix cap ordre lògic.

Hi ha una part que està endreçada i l’altra no.

Està endreçada però no té fil conductor.

Està endreçada i té fil conductor.

Treball grupal

No s’ha treballat en grup, ha sigut una feina individual.

El treball s’ha dut a terme en petit grup, però no s’ha comptat amb tot.

Han participat tots però no de manera cooperativa.

Han participat de manera cooperativa.

Aprofitament del temps

No s’ha aprofitat el temps establert per realitzar la tasca.

Alguns membres l’han aprofitat i d’altres no.

S’ha aprofitat en un principi però ha anat minvant.

S’ha aprofitat el temps establert.

Rols

No s’ha produït distribució de rols.

La distribució ha sigut imposada per alguns membres.

S’ha arribat a un acord però sense tenir en compte els punts forts.

S’han distribuït bé els rols.

No han respectat els diversos rols.

 Han respectat alguns i altres els hi ha donat menys importància.

 Els rols s’han respectat, tot i que podien rotar.

Els rols s’han respectat i ajudat a compensar.

 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)