Exploramos a natureza

CIENCIAS NATURALES INFANTIL

AVALIACIÓN

Para realizar a avaliación teremos en conta tanto ao alumnado que participa activamente na realización das actividades así como ao profesorado que serve de guía nesta aprendizaxe e resolve dúbidas no alumnado. 

A primeira táboa está composta por unha lista con ítems avaliables por parte do profesorado, os cales foron seleccionados do Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Diapositiva2 

A segunda táboa está formada por unha secuencia de tres facianas, onde o alumando poida valorar se as actividades foron do seu agrado (roadeando a cara verde), se non estivo especialmente interesado nas actividades (rodeando a cara amarela) ou se non lle agradaron ningunha das actividades (rodeando a cara vermella). 

 

avaliación cariñas nenxs 

 

Agora que xa sabemos máis información sobre o noso planeta e como podemos axudar a coidalo, xa podemos ter a nosa tarxeta de gardiáns e gardianas do planeta. MOI BEN AMIGAS E AMIGOS!

 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)